NWA 8336 - Eukrit monomiktní - SZ Afrika - Jazyk popisku - Slovensky

Meteorit s označením NWA 8336 byl zakoupen v únoru 2014 v Maroku, nalezený kus měl hmotnost 2,13 kg. Strukturně se jedná o HED achondrit (monomiktní eukrit).

Hrubozrnná brekcie tvořená klasty gabrového eukritu a subkulatými klasty taveniny, uloženými v jemnozrnné klastické matrici složené převážně z úlomků pyroxenu a plagioklasu. Pyroxen v eukritových klastech a klastické matrici s výraznými rekrystalizačními texturami a reliktními augitovými exsolučními lamelami. Plagioklas vykazuje silnou vlnitou extinkci. Lokalizované kapsy taveniny s vezikulami a fluidální texturou zrn plagioklasu. Akcesorickými minerály jsou polymorfní křemen, chromit, ilmenit a velmi málo kovové železo.